بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

26 مهر 1390

 

ما خود نمی رویم روان از قفای کس 

او می برد که ما به کمند وی اندریم