بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

30 دی 1390

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

من لاف عقل میزنم این کار کی کنم  

 

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم   

 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم   

 

کی بود در زمانه وفا جام می بیار

تا من حکایت جم و کاووس کی کنم   

 

از نامه سیاه نترسم که روز حشر

با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم   

 

کو پیک صبح تا گله‌های شب فراق

با آن خجسته طالع فرخنده‌پی کنم   

 

این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم